Daň z prodeje nemovitosti a osvobození při uspokojení bytové potřeby

Pokud jste prodali nemovitost tak asi víte, že se vás bude týkat daň z prodeje nemovitosti. Přesněji řečeno, musíte zaplatit daň z příjmu, pokud jste při prodeji dosáhli určitého zisku. Ten se vypočítá jako rozdíl prodejní ceny nemovitosti a ceny za její pořízení, ať už kupní ceny nebo částky investované do výstavby. Při splnění zákonem stanovených podmínek je možné se placení takové daně vyhnout. V tom případě hovoříme o tzv. osvobození od placení daně.

Dnes vám přiblížím případ našeho klienta, který si s finančními úřady užil své a poslal mi svůj příběh jako námět na článek. Z tisku a od své účetní totiž věděl, že pokud realizovaný zisk (příjem) z prodeje nemovitosti použije v určité lhůtě na řešení vlastní bytové potřeby, nemusí daň z příjmu platit. Jenže jak se ukázalo, pracovnice finančního úřadu problematiku neznaly a při každé návštěvě podávaly odlišné informace. Celý případ byl zajímavý tím, že nešlo o prodej a koupi bytu nebo rodinného domu, ale o prodej rodinného domu a následné pořízení pozemku na výstavbu.

Celý článek ke stažení ve formátu PDF zde...

To možná ale předbíhám. Nejdříve se podívejme na to, jak se celý příběh odehrál, jaké jsou podmínky pro osvobození od daně a na závěr si řekneme, jak je to tedy správně.

Příběh klienta

“Koupil jsem v dražbě rodinný dům, ne pro další prodej, ale pro vlastní bydlení. Začal jsem ho tedy rekonstruovat, ale cca po 15 měsících jsem se ho nakonec rozhodl prodat. Dostal jsem totiž možnost koupit hezký zasíťovaný pozemek pro stavbu domu, a tak jsem se rozhodl pro stavbu nového rodinného domu a současný dům koupený v dražbě prodat.

Dům jsem tedy nakonec skutečně prodal, vlastnil jsem ho 15 měsíců a cca tři měsíce před prodejem jsem v něm i bydlel. Rozdíl mezi kupní cenou v dražbě a prodejní cenou byl cca 800 tis. Kč. Následně jsem koupil pozemek za 650 tis. Kč. Nyní již budu mít stavební povolení a začnu stavět.

Já jsem na finanční úřad před rokem při podávání daňového přiznání za rok 2017 předal také oznámení o přijetí finančních prostředků za prodej nemovitosti a následného použití pro vlastní bytové potřeby, tj. koupě pozemku pro stavbu domu.

Už při tomto podání oznámení na to pracovnice finančního úřadu nevěřícně koukala a tvrdila, že daň z příjmu zaplatit musím, že nic takového v zákoně není. Naštěstí její kolegyně ji opravila a přiměla ji k nahlédnutí do zákona. Tam toto osvobození skutečně po delší době objevila a řekla mi (v loni), že tedy nyní daň z prodeje nemovitosti platit nemusím. Že doplatím daň jen z částky, kterou bych neproinvestoval. Zatím jsem utratil pouze 650.000 za pozemek, tedy do částky 800 tis. Kč ještě pár tisíc schází.

No a perlička nakonec, nyní po roce už je na finančním úřadě jiná pracovnice a ta mi opět tvrdí (resp. mojí účetní), že to zdanit musím, že nic takového neexistuje (-:

Daň z prodeje nemovitosti a osvobození

Jak jsem již psal v úvodu, je nutné počítat při prodeji nemovitosti s úhradou daně z příjmu a to dle Zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. Jednou z možností osvobození od platby této daně je splnění časového testu. Buď jste nemovitost (byt, dům, pozemek atd.) vlastnili alespoň 5 let, pak jste od daně osvobozeni. Nebo jste bezprostředně před prodejem nemovitost využívali k vlastnímu bydlení a to v délce minimálně 2 roky. Pak jste od daně také osvobozeni. Z logiky věci se toto osvobození nevztahuje např. na pozemky nebo jiné objekty, ve kterých není možné trvale bydlet.

Chtěl bych zde upozornit, že v tomto druhém případě hovoříme o využívání nemovitosti k bydlení tj. dle §2 odst. 4 Zákona se myslí: Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.” Nestačí si tedy v dané nemovitosti nahlásit trvalý pobyt.

Další známou variantou pro osvobození od daně z příjmu je tzv. investování daného zisku na “uspokojení bytové potřeby”. O této možnosti nás informuje §4, odst. 1, písmeno a). Jenže pokud si přečtete tento paragraf tak zjistíte, že se zde hovoří neustále o domech, bytech apod. Ale jak je to v případě, že jste si koupili ze zisku pozemek, na kterém chcete stavět? A co víc… V našem příběhu byl pozemek levnější než příjem (zisk) z prodeje.

Bytové potřeby

V našem případě je nutné nejprve v zákoně hledat definici bytové potřeby. Ta je za mě trochu schována v §15, odst. 3, který se věnuje snižování daňového základu při výpočtu daně. Pro ucelený pohled na tuto problematiku zde uvádím všechny případy, které uvádí zákon.

“Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo změna stavby,

b) koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy nebo koupě pozemku v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),

c) koupě

1. bytového domu,

2. rodinného domu,

3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,

4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,

e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,

g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,

h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.”

Jak je to tedy správně?

Je tedy zřejmé, že zákon myslí i na případ investice prostředků do koupě pozemku a následné výstavby rodinného domu. Protože je příprava projektu, získání stavebního povolení a vůbec samotná stavba zdlouhavý proces, stanovili zákonodárci pro tyto případy lhůtu 4 roky od podpisu kupní smlouvy do zahájení výstavby.

Určitě ale je dobré si zajistit doklad nebo potvrzení, že je pozemek skutečně např. v územním plánu nebo v rámci územního rozhodnutí určen k výstavbě rodinného domu. Pokud by se ukázalo, že pozemek není stavební, výjimka by uznána nebyla.

Malá teoretická úvaha

Jsme v Čechách a tady si umíme s lecčím poradit a vymyslet různé kličky. Takže si i já dovolím malé zamyšlení. Byla by možnost, že bych si každého půl roku koupil nový dům v dražbě, nastěhoval se do něj a  obratem bych jej prodal se ziskem. Po prodeji prvního domu bych si také koupil stavební pozemek. Měl bych tedy pak možnost další cca 3 roky tyto peníze neustále reinvestovat a s vidinou investování do řešení bytové situace, bych je nemusel danit. Do 4 let bych pak všechny zisky zainvestoval do výstavby nového domu a nikdy bych tak daň ze zisku nezaplatil 🙂

Jen nevím, zda by mě bavilo se tak často stěhovat a také vysvětlovat úředníkům, že nejde o podnikání, ale že se mi tam vždycky přestane líbit...

Závěrem

Příběh našeho klienta má tedy šťastný konec a skutečně nebude muset platit daň z příjmu, pokud do 4 let peníze reinvestuje. Nejhorší na celém příběhu je asi přístup pracovníků finančního úřadu. Ať vám poradí špatně nebo dobře, vždycky za to budete pykat vy.

V každém případě jsem rád za každý podnět a osobní zkušenost, kterou mi píšete. Právě sdílení zkušeností a příběhů mezi námi, nám do budoucna může všem ušetřit mnoho trápení a peněz. Tak až zase příště narazíte na další špek, vzpomeňte si na mě a napište mi.

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

35 Reakce

 1. Dobrý den, domnívám se, že Váš článek zavádí čtenářům společný význam slov příjem a zisk z prodeje. Příjem z prodeje je to, co prodávající obdrží na účet nebo v hotovosti v peněžních jednotkách za předmět prodeje. Zisk z prodeje je rozdíl mezi prodejní cenou a celkovou cenou pořízení předmětu prodeje. Domnívám se. že zákonodárce by měl v § 4 odst. 1 písmeno a) formulovat jasně, když v tomto případě se mi jeví znění zákona jako značně nejasné. Normální člověk neví, jak se má zachovat, a pracovníci finančních úřadů do toho ještě vnášejí zmatek. Bimka
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, máte pravdu. Toto si lidé často pletou. Ať už laici nebo i podnikatelé tj. že příjem není zisk a že peníze na účtu neznamená, že jste něco vydělali. Děkuji za upozornění. Pavel T.
 2. Dobrý den pane Tomku. Prosím o radu.Můj strýc závětí odkázal svůj spoluvlastnický (většinový) podíl na hospodářské nemovitosti s polnostmi dceři své družky. Toto hospodářské stavení má více spoluvlastníků s různě velkými podíly (já, bratr, můj syn). Podíly jsem získali darováním a dědictvím od naších předků. Dcera družky nám nyní nabízí svůj podíl ke koupi. Na ceně jsem se dohodli, podíl bude kupovat pouze jeden ze spoluvlastníků (můj syn). Můj bratr a já mu svoje podíly darujeme.. Můj syn bude po darování a po koupi jediným vlastníkem. Hospodářské stavení je v dezolátním stavu, investice do něj jsou vypočítány na několik milionů korun. Syn je aktivně hospodařící rolník a jednalo se mu hlavně o polnosti. O dům zájem neměl, ale prodávající požaduje vše prodat jako celek. Má můj syn možnost v budoucnu hospodářské stavení prodat aniž by musel platit daň z prodeje nemovitosti? A bude muset nyní platit daň z nabytí nemovitosti za podíl, který bude kupovat? Děkuji za odpověď. HR
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, pěkně zapeklitý případ, ale tak to v životě bývá :-) No "dcera družky" není v přímé linii, takže půjde o klasický prodej a tam by se měla daň z nabytí zaplatit. Nicméně nyní je snad již daň z nabytí zrušena, takže tam žádný náklad nebude. Pokud by syn jednou nemovitost prodával, bude platit daň ze zisku (z příjmu co vydělá mezi nákupem a prodejem + rekonstrukce). Od rodinných příslušníků dostane nemovitost darem a v přímé linii je to také od daně osvobozeno. Takže až to syn vše získá a rozhodne se dům prodat, bude nutné udělat odhad nemovitosti k datum nákupu (daru) a zisk z prodeje určit rozdílem. Domnívám se, že... příklad... dům bude mít k datu darování hodnotu 1 mil. Kč. 1 čtvrtinu syn vlastní, 2 dostane darem a 4. si koupí. Když pak dům prodá za 1,2 mil. Kč, tak se domnívám, že zaplatí daň z 200 tis. Kč. Protože 1 čtvrtinu měl, 2 čtvrtiny dostal darem v hodnotě 500 tis. Kč (z toho nic platit nebude), takže celý zisk prodeje domu bude 200 tis. Kč. Pavel T.
 3. Dobrý den pane Tomku, řešíme teď s manželem podobnou záležitost. S manželem jsem před 2,5 lety koupili velký pozemek. Část jsme se rozhodli prodat. Vytvořili jsme 5 parcel a na jedné z nich stavíme. Nyní budujeme cestu a vodu k naší stavbě a bude náležet také dalším pozemkům. Rádi by jsme 3 pozemky prodali a peníze použili na stavbu domečku. Stavba již probíhá a nemalé finance jsme si půjčili. Je možné, aby jsme finance z prodeje požili na stavbu a neplatili daň? Bylo by možné to vztáhnout i k nákladům, které nám již vznikly? Každý říká něco jiného. Oba s manželem jsem FO a neprodáváme pozemky, aby jsme zbohatli ale aby jsme mohli postavit domeček a bydlet. Za vaše rady budu velice vděčná. Děkuji za odpověď.
  • Bylo by případně možné získat kontakt na někoho kdo toto řeší a byl by schopný to řešit i s FÚ? Děkuji
   • Pavel Tomek
    Dobrý den, toto je nejlepší řešit s daňovým poradcem. Často šikovná účetní pomůže také. Zkuste někoho v místě bydliště. Pavel T.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, asi Vás zklamu. Nejsem daňový poradce, ale dle mého názoru zde dochází ke 2 problémům. Za 1) v zákoně 586/1992 v §4 odst. 1 se píše o osvobození v případě, že prodáváte dům nebo byt. Nic o pozemcích.... zde citace... (1) Od daně se osvobozuje a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby Pokud byste prodali dům nebo byt a kupovali dům, byt nebo pozemek na výstavbu, tak je to OK. Ale při prodeji pozemku toto uplatnit nebudete moci. Za 2). Poradil bych se s daňovým poradcem, jak to nyní bude s prodejem pozemků. Živnostenský a Finanční úřad by na to mohli pohlížet jako na podnikatelský záměr a určitě bude nutné (tak jako tak) příjmy z prodeje zdanit. Pokud by to bylo chápáno jako podnikání - de facto děláte developerskou činnost, ještě Vám tam v případě obratu nad 1 mil. Kč hrozí povinnost platit DPH. Toto je ale hodně specifické a opravdu doporučuji konzultaci s daňovým poradcem. Pavel T.
 4. Zdravím pane Tomku, prodal jsem byt (vlastníkem jsem byl tři roky a mezi kupní a prodejní cenou je zisk, který se daní) za utržené peníze, které jsem dostal kupuji nový byt, asi 20% ceny bylo složeno loni, peníze jsem si půjčil od člena rodiny a teď je částečně splatím z peněz za prodej bytu, musím tuto částku zdanit? Dají se uznat v novém bytě náklady na koupi kuchyňské linky, skříní, postele případně televize za náklady spojené s pořízením bytu( nebo jen některé kuchyňská linka a vestavěné skříně), aby se peníze takto použité nemusely danit? Musím použití peněz oznámit FU? Zajímá mě jak se uvedená situace řeší pokud není v bytě bydliště 2 roky. Děkuji.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, dle mého názoru je danit nemusíte, ale musíte prokázat, že jste utržené peníze použil na pořízení nemovitosti k vlastnímu bydlení. Což asi odpovídá. Televize ale určitě, jak správně píšete, nebude patřit k "bytu". Budou to věci pevně spojené s nemovitostí, tzn. linka bude v pohodě. Vestavěné skříně asi OK, ale postel také ne... FÚ určitě zjistí, že mezi nákupní a prodejní cenou byl rozdíl, takže po Vás bude chtít, abyste rozdíl zdanil nebo doložil, že jste je použil. Takže určitě se spojte s FÚ a požádejte je, co budou chtít doložit. Pavel T.
 5. Dobrý den, pane Tomku před 2,5 lety jsou koupil byt, který nyní se ziskem prodávám. V bytě jsem bydlel jenom pár měsíců po koupi, poté zde byli nájemníci. Před rokem jsem koupil jiný byt (zapsáno do KN 10.12.2019), ve kterém od té doby žiji a mám zde trvalé bydliště. Na oba byty mám hypoteční úvěr. Podle písmene h) v rámci Vašeho textu, pokud částku zisku použiji na splacení úvěru na byt, ve kterém žiji, splním tím podmínky pro osvobození z daně z příjmu. Můžete potvrdit, že je moje domněnka správná? Děkuji Zdraví Tomáš Baše
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, prodiskutujte ještě určitě s účetní, ale řekl bych, že je to tak. Dle mého názoru tímto podmínku na osvobození splníte. Pavel T.
 6. Dobrý den, před 4,5 lety jsem koupila za pomocí hypotečního úvěru byt. (v bytě nemám trvalé bydliště) V bytě bydleli chvíli nájemníci a nyní moji známí. Byt budu nyní prodávat se ziskem. Prostředky budu používat na nový byt určený ke svému bydlení, kde budu mít i trvalé bydlište. Je nutné platit dan z příjmu ze zisku? V případě, že bych si před prodejem nahlásila do prodávaného bytu trvalé bydliště, abych dokázala, že byt užívám změnilo by to nějak situaci? Moc Vám děkuji za odpověď. Martina
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, domnívám se, že řešení to je. Zákon o Dani z příjmů říká: § 4Osvobození od daně (1) Od daně se osvobozuje a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem; příjem z prodeje rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby; Použijeme-li tu druhou variantu, stačí mít bezprostředně před prodejem v nemovitosti bydliště a pak můžete zisk z prodeje použít na bytové potřeby. Nebudete nic platit. Jen jde o to, jak to úřadu dokázat. Není to jen o převedení trvalého bydliště v občanském průkazu. Někdy jsou na to FŮ háklivé. Ideální by bylo, kdyby tam někdo z rodiny opravdu třeba měsíc bydlel :- ) Ale pak je to už jen o dokazování. Pár hezkých fotek, jak tam slavíte něčí narozeniny, kafíčko na zahradě, čestné prohlášení sousedů nebo známých ... :-)
 7. Dobrý den. Platí prosím toto osvobození od daně, i když nejde o koupi nového bydlení, ale o rekonstrukci? Po prodeji stavební parcely jsme cast prostredku pouzili na opravu domku (kde ale nemame trvale bydliste dle obcanky, jde o rodinny majetek). Delaly se nove podlahy, elektro, kuchyn vcetne montaze od firmy. Lze tyto naklady odecist? Lze na to pohlizet jako na udrzbu domu v uzivani? V domku nyni bydlime, ale najemni smlouvu nemame v ramci rodiny. Musela by se pripadne dopodepsat? Dekuji za odpoved.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, obávám se, že tady je neprůchozí problém hned na počátku. V zákoně se totiž píše o možnosti osvobození od příjmů, pokud jste prodali dům nebo byt. Bohužel Vy jste prodali stavební parcelu a tam bohužel osvobození asi neprojde. Kdybyste prodali dům nebo byt a koupili za tyto peníze stavební pozemek, tak tam by ta možnost zase byla... Je to zapeklité, že? Asi jsem Vás nepotěšil, ale zkuste tuto informaci zkonzultovat s daňovým poradcem. Pavel T.
 8. Dobrý den, děkuji moc za zajímavý článek. Mám podobný případ jako Váš klient. Na jaře 2019 jsem koupil stavební pozemek pro stavbu. Bohužel na podzim téhož roku jsem musel ze zdravotních důvodů plán přehodnotit a od stavby upustit. V roce 2020 jsem tedy koupil dům hotový. Podle § 4 odst. 1 písmeno a) je z daně osvobozen tedy pouze byt nebo dům a nikoliv pozemek? Peníze jsem za nákup domu tedy již proinvestoval a ještě investovat budu. Děkuji. S pozdravem Jan T.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, nejsem daňový poradce, ale podle toho co uvádíte, se na to osvobození vztahovat nebude. Skutečně tam při prodeji pozemku a následné investici do vlastního bydlení taková varianta není. Pokud prodáte dům nebo byt a pak koupíte pozemek, tak ano. Bohužel :-( Pavel T.
 9. Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, jak jste přišli na to, že §15 vypovídá o tom, že mám na proinvestování zisku z prodeje 4 roky od koupi stavebního pozemku?? Mně na finančním úřadu řekli, že to nemám plést dohromady, protože tento § hovoří pouze o uplatní slevy na daních z úroků na úvěru a nemá nic společného s osvobozením na dani z příjmu za prodej nemovitosti. Budu moc ráda za každou rychlou odpověď, protože potřebuji argumentaci :(
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, od daňového poradce jsem dostal následující vysvětlení... §4 odst.1, písm. a) říká, že je osvobozen zisk z prodeje bytu či domů, použiji-li ho na investici do vlastního bydlení. A §15, který se týká primárně odečtení úroků mimo jiné definuje, co se myslí pro potřeby tohoto zákona jako "investice do vlastní bytové potřeby". Čili vysvětlení bytových potřeb, lze vzít jako samostatnou část, která mi říká, co se tím vlastně myslí. No a §15 mimo jiné hovoří o pozemku. Takto jsem koupil :-( Zkuste se zeptat účetních nebo daňového poradce v okolí, zda tento postup také schvaluje. Nikde jinde v zákoně se totiž bytové potřeby (jejich definice) asi neřeší.
 10. Dobrý den, prosím o radu, docházejí mi argumenty...na finančním úřadě mi totiž nechtějí akceptovat fakt, že po prodeji novostavby jsem během půl roku koupila prokazatelně stavební pozemek a hodlám na něm stavět. Zisk tedy proinvestuji do 4 let od koupi pozemku. Prý ale §15 se týká POUZE případů uplatnění slevy na dani z úroků při úvěru a nelze to aplikovat na osvobození od daně z přijmu v rámci uspokojení bytové potřeby při koupi pozemku pro stavbu RD. Jsou to prý dvě odlišné zakonné disciplíny, které nelze slučovat. Je ale přitom logické, že nelze postavit do roka, kort v této době kdy úřady nepracují. Máte někdo radu, jak argumentovat? Navíc jsem chtěla použít fakt, že jsem v domě před prodejem sice měla jen necelý rok trvalý pobyt, ale bydliště jsem tam měla více než dva roky, již jsem "se tam zdržovala s úmyslem tam žít" , což ale sousedi nedosvědčí, protože právě kvůli nim jsem dům prodala. Máte někdo zkušenosti, že by stačilo doložit úřadu vyúčtování vody a elektřiny? Děkuji za případné rady.
  • Pavel Tomek
   Ještě k tomu prokazování, že jste zde bydlela. Mohlo by pomoci čestné prohlášení někoho z rodiny, fotografie z tohoto místa pořízené v uplynulých letech (Vánoce, svátky, grilovačka) apod.
 11. Ven
  Dobrý den, pane Tomku, děkuji za článek. Je vidět, že ani sami úředníci často nevědí, ačkoli mají na starost "pouze" určitý okruh daní. Mám doplňující dotaz - prodám-li byt, ve kterém jsem nikdy nebydlela, dříve než uplyne časový test 5, resp. 10 let, ale zisk použiji na uspokojení bytových potřeb, je i tato daň ze zisku z projede osvobozena? Domnívám se, že ne, ale možná se pletu. Děkuji.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, obávám se, že ne. U 5ti letého časového testu tato varianta chybí. Jde pouze o případy, pokud jste v nemovitosti před prodejem bydlela. Pavel T.
 12. Dobrý den, dovolím si Vás lehce opravit, a to konkrétně v závěru článku, který není správný: "klient nebude muset platit daň z příjmu, pokud do 4 let peníze reinvestuje." Toto neplatí, protože peníze musí klient proinvestovat do 1 roku. Dle §4(1)a): Od daně se osvobozuje příjem použije-li klient získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby Dle §4(1)v: Musí prostředky vynaložit 1 rok před nebo po obdržení příjmu. A oznámit toto správci daně. Dle §15(3)b: bytovou potřebou je koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby. Zjednodušeně: Bytovou potřebou je KOUPĚ POZEMKU, nikoliv následné proinvestování peněz do 4 let. Osvobozeny jsou tedy jen získané prostředky pokud 1 rok před nebo 1 rok po obdržení příjmu budou použity na nákup pozemku. V příkladu z článku je tedy osvobozeno 650 tis. Kč za nákup pozemku a případně peníze použity na výstavbu jen do jednoho roku od obdržení příjmu. Přidám ještě citaci z odborné publikace: „Pro účely osvobození musejí být prostředky použity na financování výše uvedených bytových potřeb buď nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž byly získány (v takovém případě oznámí poplatník osvobození správci daně do konce zdaňovacího období, ve kterém k jejímu přijetí došlo 31)), nebo musel poplatník vynaložit na výše uváděné bytové potřeby částku odpovídající částce získané z prodeje předmětné nemovité věci v době 1 roku před jejím obdržením.“ (NEPLECHOVÁ, Marta a DUREC, Martin. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z 2020. 4. aktualizované vyd. Olomouc: ANAG, 2020. ISBN 978-80-7554-266-3. Převzato z CODEXIS®, doplňku LIBERIS®.) S pozdravem Bc. Tomáš Procházka Daňový poradce č. 5354
  • Pavel Tomek
   Děkuji pane Procházko za upozornění na chybu. Snad čtenáři dojdou až sem k tomuto výkladu. S pozdravem Pavel T.
 13. Dobrý den. Stát v podstatě donutil manželku prodat část polností na výstavbu obchvatu. Pozemky dostala darem od rodičů v přímé linii. Pozemky vlastnila 3,5 roku od prodeje. Nakonec se nám peníze hodily, protože jsme vyřešili nové bydlení a koupili domek. Nyní platit daň z prodeje pozemků a pokud ano, je možno stanovit cenu darovaných pozemků v době darování tak, jak bylo uzákoněno, což je koeficient 8x. Za koeficient 7x to stát vykoupil. Jak na daně?
  • Pavel Tomek
   Toto je skutečně otázka na daňového poradce. Nerad bych Vás mystifikoval. Pokud získáte info jak je to správně, budu rád za Váš dodatečný komentář a výměru zkušeností. Případně se přidejte do Facebook skupiny... ADOL Monitor - Investice do nemovitostí a zkuste položit dotaz tam. Máme tam mnoho zkušených investorů, který třeba tento problém již řešili. Pavel T.
 14. Dobrý večer, mám podobný problém s prodejem novostavby. Dům jsem stavěl dva roky a po dobu asi jednoho roku jsem tam sice bydlel, ale trvalé bydliště jsem tam neměl. Takže by mne zajímalo, jestli tedy formulace : "prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem" znamená že tam stačí fyzicky bydlet (svědectví sousedů) a nebo je zapotřebí tam mít trvalé bydliště ? Děkuji Martin.
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, obecně nejde o to kde máte psán trvalý pobyt, ale zda jste tam skutečně bydlel. FÚ může přijít na kontrolu, ptát se sousedů, chtít důkazy. Pavel T.
   • Dobrý den, prosím o potvrzení pojmu ,,bydliště”. Před rokem jsem prodal rodinný dům, vlastnil jsem ho 4 roky, 3 roky v něm bydlel a neměl zde zapsaný trvalý pobyt. Účetní mi tvrdí že bez 2 letého trvalého, mi čestné prohlášení sousedů o mém bydlení rozhodně nebude stačit pro FÚ. Respektive že neakceptují pojem ,,bydliště “jako jiné instituty, např sociálka. Vídím že zde zmiňujete tuto problematiku a po nastudování paragrafů a definice pojmu bydliště si myslím že bych měl být osvobozen od daně, ale raději se chci ujistit, než přijdu na FÚ a začnou záležitost řešit.Děkuji za odpověď
    • Pavel Tomek
     Dobrý den, domnívám se, že podmínku splňujete. Trvalý pobyt je zejména administrativní záležitost. Všude se hovoří o bydlišti, tj. kde se člověk zdržuje atd. Takže směle do boje. Je to škoda to státu nechat. Pavel T.
 15. Dobrý den, po přečtení článku a všech komentů jsem došel k závěru, že jsem zmaten. Postavil jsem a prodal jsem novostavbu kterou jsem nedržel déle než dva roky a ani neměl v ní bydliště. Koupil jsem nový pozemek. Podám přiznání a mohu uplatnit vyjímku s proinvestovaným ziskem do 4 let od koupi pozemku? a jsem osvodbozený od daně z příjmu? díky za osvetlění
  • Pavel Tomek
   Dobrý den, už je to dlouho, co jsem článek psal a nejsem daňový poradce. Určitě kontaktujte odborníka z řad daňových poradců nebo účetního. Osobně se domnívám, že tím, že nebylo splněno to "bydlení" v nemovitosti na dobu "2 let nebo kratší", není možné v tomto případě osvobození využít. V tom byl právě ten fígl. Je to de facto investice, protože jste v nemovitosti nebydlel a tím pádem nebude šance této kličky využít. To by pak vlastně mohl dělat každý investor tak, že by kupoval a prodával a zisk znovu reinvestoval a neplatil by daně. Proto je podle mě zákon upraven na bytové potřeby. Pavel T.
 16. Dobrý den, mám dotaz k článku, jak to dopadlo se 150 tis., které klient neinvestoval v první fázi do pozemku, ale předpokládám, že je investoval později do výstavby. Jak dokládal FÚ, že částky utratil pro bytovou potřebu? Děkuji TK

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení