Katastrální data

Každý kdo se pohybuje v oboru realit někdy řešil problém s tím, jak získat informace o vlastnících nemovitostí. Všechny tyto informace eviduje Katastr nemovitostí, ale kompletní data jsou velice drahá. Ať už jste investor, zemědělec, realitní makléř, hypoteční či pojišťovací specialista - jsou situace, kdy by Vám seznam majitelů bytů/domů/pozemků v určité lokalitě usnadnil práci a přinesl zajímavý byznys.

Společnost ADOL Monitor katastrální data nevlastní ani není šiřitelem údajů z Katastru nemovitostí (nemáme s Katastrem smlouvu), nicméně pokud si data z Katastru nechcete sami opisovat, můžeme Vám pomoci tato data vyhledat na objednávku (agenturní / administrativní práce).

Nejdříve si ale níže přečtěte povinnosti, které Vám při správě takových údajů ukládá Zákon na ochranu osobních údajů (viz níže) nebo navštivte přímo stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud taková data již máte k dispozici, můžeme Vám pomoci s oslovením těchto majitelů a to pomocí služby: Rozesílka dopisů

LOGO ADOL Katastrální data

Chcete získat více informací o dané službě?

Ochrana osobních údajů 

Pokud se rozhodnete pracovat s osobními údaji vlastníků nemovitostí pamatujte, že jste v takovém případě Správci osobních údajů. Ten, kdo Vám taková data vyhledá a pracuje s nimi dle Vašeho zadání (ať už společnost nebo fyzická osoba), je potom brán jako Zpracovatel osobních údajů. Jako správci osobních údajů Vám plynou určité povinnosti, které vycházejí z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále pak ze Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200. Sb.

Vybrali jsme pro Vás několik nejdůležitějších povinnosti správce (nejde o kompletní výčet), vyplývající z výše uvedeného zákona a obecného nařízení:

- stanovit účel, k němuž mají být údaje zpracovány,

- shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,

- uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,

- je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů

- správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 Zákona o ochraně osobních údajů.

- likvidace údajů - správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle

- v neposlední řadě je správce povinen vyvažovat zda před jeho zájmy (jako správce) na shromažďování a zpracovávání osobních údajů, nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody těchto subjektů údajů, a pokud tomu tak je, dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů je povinností správce, předmětné osobní údaje týkající se těchto subjektů údajů bez jejich souhlasu neshromažďovat, nezpracovávat a neposkytovat dalším subjektům.

Zemědělská půda

Informace o vlastnících zemědělské půdy jsou zajímavé pro investory, kteří chtějí dlouhodobější uložení finančních prostředků, spekulatny (zaměřující se na nákup a prodej) nebo přímo pro zemědělce, kteří na pozemcích hospodaří. V rámci zemědělské půdy lze data filtrovat třeba dle:

- katastrálních území

- věku a počtu majitelů

- vlastnických poměrů (1/2, 1/4 apod.)

- celkové výměry pozemků

- dle výměry jednotlivých typů pozemků (orná půda, TTP, lesní pozemky, ostatní plochy)

- dle BPEJ (vypočteno i průměrné BPEJ)

Zajímají-li Vás nemovitosti v exekuci, nepotřebujete speciální data...

Bankovní x nebankovní zástavy

Z katastru nemovitostí lze získat informace o bankovních a nebankovních zástavách.

Způsob využití:

- finanční poradce, kteří umí refinancovat hypoteční úvěry nebo se zaměřují na pojištění nemovitostí s hypotékami (získaný výpis obsahuje informaci o bance, které má na nemovitosti zástavu a lze tak filtrovat např. jen "byty" zastavené "Českou spořitelnou" apod.)

- investory a "půjčovací" společnosti, které zajímají nemovitosti zastavené specifickým nebankovním ústavem (pokud se investor zaměřuje na nemovitosti zastavené určitou nebankovní společností a např. refinancuje tyto půjčky).

 

 

Oslovit vlastníky nemovitostí můžete díky naší službě Rozesílka dopisů...

Výpis vlastníků bytů/domů/pozemků

Základní informací, kterou z Katastru nemovitostí můžete získat, je obecný výpis všech nemovitostí v daném území - katastrální území, katatrální pracoviště, obec apod.

Jak bylo uváděno výše, některé údaje lze získat speciálně u pozemků (BPEJ), ale základní údaje jsou shodné pro všechny typy výpisů (byty, domy = stavby, pozemky (nejen zemědělská půda, ale všechny pozemky).

V takovém výpisu pak lze filtrovat:

- katatrální území

- počet vlastníků

- věk

- podíly na nemovitostech

- další parametry...

 

Poznámka: Službu "Katastrální data" pro nás exkluzivně zajišťuje smluvní partner společnost datadal trade s.r.o. S objednávkou, nastavením služby i s celým procesem Vám rádi pomohou obchodníci.

Menu
ADOL
Přihlášení