Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) vymezují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi obchodní společností ADOL Monitor s.r.o., IČO: 022 14 377, se sídlem Prosecká 524/26, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216767 (dále jen „Poskytovatel“) a další fyzickou či právnickou osobou jako klientem (dále jen „Klient“), v souvislosti s poskytováním služeb prostřednictvím internetového portálu adol.cz.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze smlouvy o poskytování služeb portálu adol.cz uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“ nebo „Smlouva“) a dále z dílčích smluv uzavíraných na základě objednávek konkrétních služeb prostřednictvím Portálu. Veškerá práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, nedohodnou-li se v konkrétním případě Poskytovatel a Klient jinak.

2. Portálem adol.cz se rozumí internetový portál, který Poskytovatel provozuje na webových stránkách www.adol.cz resp. www.monitordrazeb.cz (dále jen „Portál“).

II. SLUŽBY PORTÁLU

1. Službami Portálu se pro účely těchto VOP rozumí veškeré služby, které Poskytovatel inzeruje nebo v budoucnu bude inzerovat na Portálu a případné další služby sjednané na základě individuální dohody mezi Poskytovatelem a Klientem. Specifikace každé inzerované služby a konkrétní podmínky jejího poskytnutí jsou vždy dostupné na Portálu. Pro Klienta je aktuální vždy specifikace uvedená na Portálu k okamžiku provedení platby odměny za poskytnutí služby.

2. Služby budou Klientovi poskytnuty elektronicky prostřednictvím Portálu, není-li ve specifikaci určité služby výslovně stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se jinak Poskytovatel a Klient. Klientovi nevzniknou kromě obvyklých nákladů spojených s přístupem na jakékoli webové stránky, a kromě odměny za poskytování služeb, v souvislosti s využíváním služeb žádné zvláštní náklady.

3. Mimo zkušebního období, jak je toto specifikováno dále, budou služby Portálu Klientovi poskytovány pouze v období, za které má předplacenou odměnu za poskytování služeb v souladu s těmito VOP. Po uplynutí takového období bez předplacení následujícího období mu může být Poskytovatelem bez dalšího zamezeno čerpání služeb Portálu až do další úhrady odměny za poskytování služeb.

III. SMLOUVA

1. Návrh na uzavření Smlouvy činí Klient vyplněním údajů v registračním formuláři dostupném na Portálu a následným odesláním vyplněných údajů pomocí k tomu určeného tlačítka. Před odesláním vyplněných údajů je může Klient zkontrolovat a případně opravit. Zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole a odesláním vyplněného registračního formuláře vyjadřuje Klient souhlas s těmito VOP a tyto VOP se pro něj stávají závaznými.

2. K uzavření Smlouvy dochází doručením přihlašovacích údajů Klientovi Poskytovatelem. Poskytovatel doručuje přihlašovací údaje na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v registračním formuláři. Uzavřením Smlouvy zároveň dochází ke zřízení uživatelského účtu Klienta. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přihlašovacích údajů potřebných pro přístup k uživatelskému účtu.

3. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Klientovi služby prostřednictvím Portálu a Klient se zavazuje hradit za to Poskytovateli odměnu za podmínek stanovených v těchto VOP. Klient je oprávněn využívat plnohodnotné služby Poskytovatele bezplatně ve zkušebním období 7 (sedm) kalendářních dnů (individuálně může být dohodnuta i jiná délka) od uzavření Smlouvy (služba označena jako DEMO nebo PROMO verze); neobjedná-li neprodleně po uplynutí zkušebního období Klient placenou službu, Smlouva bez dalšího zaniká. Opakované užití zkušebního období stejným Klientem je vyloučeno, ledaže se Poskytovatel v konkrétním případě rozhodne jinak.

4. Po uplynutí zkušebního období dle předchozího odstavce jsou služby poskytovány pouze na základě samostatné objednávky Klienta učiněné prostřednictvím Portálu, přičemž akceptací takové objednávky ze strany Poskytovatele vzniká dílčí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Klientem objednaných služeb (dále jen „Dílčí smlouva“). Služby na základě Dílčí smlouvy budou Klientovi poskytovány nejdříve po provedení úhrady ceny služeb. Služby je možné objednat vždy nejméně na období jednoho měsíce.

5. Má se za to, že údaje uvedené Klientem v rámci registrace jsou pravdivé a úplné. Odpovědnost vyplývající z neúplného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Klient. Pokud dojde ke změně některého z údajů Klienta obsažených v registračním formuláři, je Klient povinen o tomto neprodleně informovat Poskytovatele.

6. Poskytovatel není povinen Smlouvu či Dílčí smlouvu uzavřít a je oprávněn odmítnout nabídku k uzavření Smlouvy i Dílčí smlouvy i bez udání důvodu.

7. Klient souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy a Dílčí smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Poskytovatel si neúčtuje v této souvislosti žádné další poplatky.

8. K uzavření Smlouvy může dojít i jiným způsobem než způsobem popsaným v odst. 1 a 2. tohoto článku VOP; v takovém případě vzniká Smlouva nejpozději zaškrtnutím příslušného k tomu určeného pole vyjadřujícího souhlas s těmito VOP a odesláním tohoto souhlasu Poskytovateli.

9. Vyjádří-li Klient svůj souhlas s těmito VOP v průběhu trvání této Smlouvy, jsou pro něj do budoucna závazná tyto VOP namísto případných dřívějších obchodních podmínek, se kterými vyjádřil souhlas v minulosti.

IV. ODMĚNA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

1.  Výše odměny za služby poskytované Klientovi prostřednictvím Portálu je určena ceníkem Poskytovatele, který je vždy zveřejněn na stránkách Portálu (dále jen „Ceník“). Tento Ceník může být poskytovatelem měněn s tím, že ke změně Ceníku dochází zveřejněním nového, resp. upraveného Ceníku na stránkách Portálu. Pro stanovení závazné ceny konkrétní služby se použije vždy Ceník aktuální ke dni uzavření Dílčí smlouvy. V případě jednostranného navýšení cen za služby Poskytovatelem, platí pro Klienta původní ceník až do posledního dne období, na které má Klient službu nebo služby předplacené. V případě, že Klient změní v průběhu předplaceného období verzi či rozsah služeb, služba se dále účtuje dle nového Ceníku. Poskytovatel je oprávněn poskytnout Klientovi slevu oproti cenám uvedeným v Ceníku.

2. Klient je povinen zaplatit Poskytovateli za poskytování služeb na Portálu odměnu ve výši stanovené v Ceníku plus DPH v příslušné výši. Nárok na odměnu vzniká Poskytovateli vždy za každé započaté objednané období poskytování služby.

3.  Odměna za poskytování služeb je splatná předem vždy na minimálně 1 (jeden) kalendářní měsíc, ledaže se jedná o jednorázové plnění. Odměna za poskytování služeb je splatná na základě výzvy k platbě vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi na elektronickou (e-mailovou) adresu uloženou v uživatelském účtu. Případné nedoručení výzvy z důvodů neležících na straně Poskytovatele jde k tíži Klienta. Odměna je splatná vždy v termínu uvedeném ve výzvě k platbě, není-li stanoveno jinak, k prvnímu dni období, za které se odměna hradí. Poskytovatel začne poskytovat služby neprodleně po přijetí úhrady odměny od Klienta.

4.  Odměnu je možné uhradit prostřednictvím platební brány PayU nebo převodem na bankovní účet Poskytovatele. Úhradou odměny se v případě platby prostřednictvím platební brány PayU rozumí provedení platby klientem, v případě platby převodem na bankovní účet Poskytovatele připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5. Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad a doručit tento nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne připsání odměny na účet Poskytovatele Klientovi na elektronickou adresu uloženou v uživatelském účtu. Daňový doklad se považuje za doručený dnem následujícím po dni odeslání na Klientem uvedenou elektronickou adresu bez ohledu na skutečnost, zda Klient tento doklad převezme či nikoliv.

6.  Případná reklamace poskytování služeb ze strany Klienta nemá vliv na povinnost uhradit odměnu.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

2. Poskytovatel je povinen poskytovat služby řádně a včas dle Smlouvy a Dílčí smlouvy.

3. Pokud Poskytovatel plní vadně, má Klient práva z vadného plnění. Klient může práva z vadného plnění (reklamaci) uplatnit v sídle Poskytovatele uvedeném v závěrečných ustanoveních těchto VOP nebo prostřednictvím e-mailové adresy tam uvedené.

4. Poskytovatel plní vadně zejména tehdy, neodpovídá-li poskytnutá služba podmínkám obsaženým v těchto VOP nebo specifikací zveřejněné na Portálu v okamžiku vzniku Dílčí smlouvy. Poskytovatel neodpovídá za vady plnění způsobené třetími osobami, tedy zejména za:

a) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přenosové cesty telekomunikačních společností a/nebo,

b) vady, poruchy, resp. nefunkčnost přístupu poskytovatelů internetového připojení.

5. Klient je srozuměn s tím a bere na vědomí, že pokud jsou předmětem služby údaje či informace, nemůže Poskytovatel zaručit úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost takových informací, když poskytnuté údaje a informace mohou být pořizovány a přebírány z více informačních zdrojů třetích stran a jejich správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost závisí na možnostech informačních systémů jednotlivých zdrojových registrů. Převzaté údaje a informace jsou ze strany Poskytovatele neověřené a mají pouze informativní charakter, tj. nemají žádnou právní relevanci a závaznost. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za rozhodnutí učiněná na základě poskytnutých informací a údajů a neodpovídá za případné škody způsobené či vzniklé třetím stranám v důsledku použití těchto informací a údajů. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené Klientovi nesprávností, neúplností či neaktuálností poskytnutých údajů či informací. Poskytnutí neúplných či nesprávných informací se nepovažuje za vadné plnění.

6. Klient může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od momentu poskytnutí jednotlivých služeb.

7. Vytkl-li Klient vůči Poskytovateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Klient nemůže vadně poskytnutou službu přijímat.

8. Je-li vada odstranitelná, může se Klient domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z odměny za službu. Nelze-li vadu odstranit a nelze‑li pro ni službu řádně užívat, může Klient buď odstoupit od Dílčí smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z odměny za službu.

9. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

10. Klient bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména vzhledem k nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz služby Portálu na dobu nezbytně nutnou zejména z důvodu úprav, oprav, údržby nebo jeho aktualizací, a to ve všední dny v nočních hodinách od 00:00 hod. do 06:00 hod., o víkendech a státních svátcích kdykoli v průběhu dne nebo jindy, je-li to nutné z důvodu opravy a aktualizace služby Portálu. Klient si je vědom toho, že za dobu přerušení provozu Portálu způsobující nemožnost čerpání služeb mu nenáleží žádná sleva ani jiná kompenzace, Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou přerušením provozu Portálu.

11. Odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou Klientovi je omezena výší celkové odměny, kterou k okamžiku vzniku škody Klient Poskytovateli uhradil na odměně za poskytování služeb dle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, je-li Klientem spotřebitel.

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1.  Klient není oprávněn údaje získané od Poskytovatele při čerpání poskytovaných služeb dále úplatně či bezplatně poskytovat třetím osobám. Klient je oprávněn užívat údaje získané při čerpání poskytovaných služeb výlučně k vlastním podnikatelským či nepodnikatelským účelům. Klient se zejména zavazuje zachovávat v tajnosti zejména přihlašovací údaje potřebné k přístupu na Portál.

2.  Klient souhlasí, že bude při užívání služeb poskytovaných Poskytovatelem dodržovat veškeré právní předpisy. Klient souhlasí s tím, že se nebude vydávat za jinou fyzickou nebo právnickou osobu či to nepravdivě tvrdit nebo jakkoli jinak nesprávně popisovat svoje spojení s jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobou. Klient odpovídá za škodu způsobenou jednáním uvedeným v tomto odstavci VOP.

3.  Klient se zavazuje bezprostředně po zjištění případné poruchy nebo nefunkčnosti Portálu nahlásit tuto skutečnost Poskytovateli.

4.   Klient bere na vědomí, že služby poskytované na Portálu nejsou volně šiřitelným software (tzv. freeware ani shareware). Službu ani její zkušební verzi není Klient oprávněn šířit bez předchozího písemného svolení Poskytovatele. Klient není oprávněn zejména:

a) jakýmkoli způsobem rozmnožovat služby poskytované prostřednictvím Portálu, a to ani pro osobní potřebu, ani umožnit užívání Portálu třetím osobám,

b) používat jiné přihlašovací údaje než ty, které mu byly přiděleny Poskytovatelem,

c) zpřístupnit přihlašovací údaje třetí osobě,

d) záměrně přetěžovat běh Portálu zasíláním jakýkoliv nepatřičných skriptů, či dat jiného typu na server Portálu,

e) jakýmkoli způsobem zveřejňovat výstupy poskytnuté mu Poskytovatelem při poskytování služeb (údaje a data), tyto výstupy sdílet, činit předmětem výpůjčky, převádět, pronajímat či jinak umožňovat užití těchto údajů a dat třetí osobou.

f) služby Portálu či jejich jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv měnit nebo provádět její zpětnou analýzu,

g) zahrnovat služby Portálu či jejich části jakýmkoliv způsobem do vlastních produktů či produktů třetích osob.

5.  Poruší-li Klient některou svou povinnost dle předchozího odstavce, zejména poskytne-li neoprávněně službu Portálu či její část třetí osobě nebo zprostředkuje-li výstup ze služby třetí osobě, je povinen uhradit Poskytovateli za každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 100.000,-  Kč (slovy jednostotisíc korun českých). Právo na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.

6.  Poskytovatel si vyhrazuje právo skrytě data poskytovaná v rámci poskytování Služeb značkovat za účelem možné pozdější identifikace dat v internetovém prostoru.

VII. TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Smlouva o poskytování služby je uzavřena na dobu neurčitou. Dílčí smlouvy jsou uzavírány vždy na dobu, kterou Klient specifikuje v objednávce služby. Ukončením Smlouvy dochází k ukončení všech uzavřených Dílčích smluv.

2. Klient může Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy pouze k poslednímu dni období, za které má předplacenou odměnu za poskytování příslušné služby.

3. Poskytovatel může Dílčí smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy pouze k poslednímu dni období, za které má Klient předplacenou odměnu za poskytování služby.

4. Poskytovatel může dále vypovědět tuto Smlouvu a všechny Dílčí smlouvy v případě, že Klient poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v těchto VOP. V takovém případě může zároveň znemožnit Klientovi přístup k Portálu, a tedy čerpání služeb Portálu. Výpověď dle tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem doručení Klientovi. Klient nemá v případě výpovědi dané dle tohoto odstavce právo na vrácení již zaplacené odměny za poskytování služeb.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

1. Spotřebitelem se rozumí v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem.

2. Klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy a Dílčí smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy.

3. Klient tímto výslovně žádá Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku. Klient tímto výslovně žádá Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Dílčí smlouvy, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Dílčí smlouvy dle tohoto článku.

4. Pro odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je dostupný na následující adrese: http://adol.cz/VOP. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Poskytovatele uvedenou v těchto VOP, přičemž přijetí tohoto formuláře bude spotřebiteli bezprostředně potvrzeno.

5. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy či Dílčí smlouvy dle tohoto článku, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jelikož spotřebitel výslovné požádal Poskytovatele o započetí poskytování služeb bezprostředně po uzavření Smlouvy, tedy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy, uhradí spotřebitel Poskytovateli poměrnou část sjednané odměny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. Poskytovatel je oprávněn o tuto částku ponížit peněžní prostředky, které budou spotřebiteli vráceny.

IX. KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ

1. Není-li mezi Klientem a Poskytovatelem ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem VOP. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran – v případě Klienta na adresy uložené v uživatelském účtu, v případě Poskytovatele na adresy uvedené v těchto VOP.

2. Listovní oznámení správně adresovaná se považují za doručená dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo marným uplynutím lhůty 5 dní od uložení oznámení na příslušné pobočce pošty, nepodaří-li se oznámení doručit nebo bude-li převzetí oznámení odepřeno.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů Klienta jsou uvedeny v samostatných dokumentech zveřejněných na Portálu zde.

2.     V souvislosti s využitím Portálu a služeb Poskytovatele Klientem může podle nastavení Portálu docházet ke zpracování osobních údajů třetích osob. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel v takovém případě není ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“), správcem osobních údajů. Poskytovatel nenese odpovědnost za způsob využití softwarového řešení a Portálu Klientem. Pro tyto případy tak Klient, jako správce, a Poskytovatel, jako zpracovatel, uzavírají smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení („Zpracovatelská smlouva“).

3.     Zpracovatel je pro Správce oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje

a)          identifikační údaje (spolu)vlastníků nemovitostí (zejména jméno a příjmení, případně datum narození);

b)          kontaktní údaje vlastníků nemovitostí (adresa bydliště);

c)          další informace o vlastnících nemovitostí dostupné z katastru nemovitostí a z veřejných zdrojů (zejména informace týkající se majetkového režimu manželů, zástavních práv nebo soudního výkonu rozhodnutí, exekuce nebo insolvence ve vztahu k  nemovitostem, informace vyplývající z databáze RUIAN).

(„Osobní údaje“)

4.     Zpracování bude probíhat tak, že Zpracovatel na základě pokynů Správce vyhledá pro Správce dostupné informace týkající se nemovitostí, případně zajistí obdržení výpisů či exportů těchto informací od jejich poskytovatelů, a tyto informace uloží v profilu Klienta v rámci Platformy (v návaznosti na nastavení profilu Klienta). Poskytovatel nemá přístup k takto zpracovávaným Osobním údajům, avšak jsou fakticky uloženy na datových úložištích Poskytovatele po dobu určenou Klientem. Předmětem zpracování tak je vyhledání a uložení Osobních údajů.  

5.     Zpracovatel Osobní údaje zpracuje výlučně za účelem poskytnutí technických služeb Portálu a naplnění spolupráce dle Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání Smlouvy v návaznosti na nastavení profilu Klienta a jeho rozhodnutí Osobní údaje kdykoli z profilu Portálu vymazat.

6.     Správce je oprávněn rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze Zpracovateli sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se pro účely této Zpracovatelské smlouvy považuje rovněž e-mailová komunikace Stran adresovaná oprávněným osobám.

7.     Zpracovatel zpracuje osobní údaje pouze na základě konkrétních pokynů Správce uvedených ve Smlouvě nebo v rámci písemné komunikace Stran (včetně elektronické podoby).

8.     Správce se zavazuje s poskytnutými Osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména Nařízením. Správce výslovně prohlašuje, že jsou mu známy jeho povinnosti ve vztahu k Osobním údajům, a to zejména posouzení slučitelnosti podle čl. 6 odst. 4 Nařízení a informování subjektů údajů v rozsahu podle čl. 14 Nařízení. 

9.     Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje zejména:

a)          používat zabezpečená úložiště a přístupy do informačních systémů, kdy přístupy budou známy pouze nezbytnému rozsahu pracovníků Zpracovatele;

b)          používat zabezpečený přístup do databáze a úložišť, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zpřístupněny třetí osobě (třetí osobou se v této Zpracovatelské smlouvě nemyslí zaměstnanci a jiné osoby pověřené takovým zpracováním Zpracovatelem);

c)          pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky pro bezpečnost dat;

d)          bez předchozího souhlasu Správce netvořit kopie databáze Osobních údajů;

e)          užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

f)           neumožnit přístup k Osobním údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Správcem nebo neplyne-li z této Zpracovatelské smlouvy;

g)          zpracovávat Osobní údaje v takové podobě, v jaké mu byly předány Správcem;

h)          zpracovávat pouze Osobní údaje za účelem vymezeným touto Zpracovatelskou smlouvou a v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu;

i)            uchovávat Osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro splnění Smlouvy.

10.  Zpracovatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci a jiné osoby Zpracovatelem pověřené ke zpracování Osobních údajů Osobní údaje zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle této Zpracovatelské smlouvy a dle Nařízení a byli zavázáni mlčenlivostí.

11.  Zpracovatel i Správce se zavazují dodržovat při zpracovávání Osobních údajů na základě této Zpracovatelské smlouvy povinnosti stanovené Nařízením a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

12.  V případě, že námitka subjektu údajů dle čl. 21 odst. 1 Nařízení určená Zpracovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se Zpracovatel odstranit neprodleně od písemné výzvy Správce závadný stav. Za písemnou se považuje rovněž e-mailová komunikace Stran.

13.  Zpracovatel je oprávněn do zpracování Osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele („Podzpracovatel“), a to zejména, nikoliv výlučně, poskytovatele úložišť a cloudových řešení, provozovatele dalších softwarů potřebných a dalších dodavatelů služeb nezbytných pro naplnění účelu Smlouvy, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení Správce.

14.  Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci součinnost při zajištění souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 Nařízení, zejména poskytnout veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené touto Zpracovatelskou smlouvou nebo Nařízením týkající se Osobních údajů a umožnit Správci nebo třetí straně audit v přiměřeném rozsahu, a to po předchozím písemném oznámení alespoň 15 pracovních dnů předem. Náklady auditu hradí Správce. Správce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací zjištěných v rámci auditu týkajících se Zpracovatele, zejména jeho bezpečnostních politik a standardů. Správce je povinen ve stejném rozsahu zavázat i třetí osoby jím pověřené k provedení auditu.

15.  Tato Zpracovatelská smlouva je účinná po dobu účinnosti a plnění Smlouvy, respektive zpracování Osobních údajů prostřednictvím Portálu. Strany se dohodly, že v případě vzájemného uzavření další Smlouvy nebo objednávky se stejným charakterem plnění a rozsahem zpracovaných Osobních údajů se tato Zpracovatelská smlouva automaticky obnovuje i na dobu trvání takové pozdější Smlouvy nebo objednávky. 

16.  V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy, profilu, požadavku Klienta či jiného ukončení zpracování Osobních údajů je Zpracovatel povinen bezodkladně provést likvidaci Osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Zpracovatelské smlouvy, nevyplývá-li z této Zpracovatelské smlouvy, Smlouvy nebo jiných ujednání mezi Stranami jinak, zejména je-li dán jiný právní důvod jejich zpracování.

17.  Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny.

18.  Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany Osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.

19.  Poruší-li Zpracovatel jeho povinnosti založené Zpracovatelskou smlouvou nebo Nařízením, odpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového porušení. Zpracovatel však neodpovídá za neoprávněné zpracování Osobních údajů ze strany Správce.

20.  Tato Zpracovatelská smlouva a její ustanovení se vykládají v souladu právním řádem České republiky.

21.  Pro případné spory Stran z této Zpracovatelské smlouvy se sjednává pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

22.  Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení této Zpracovatelské smlouvy v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným či nevynutitelným podle kteréhokoli právního řádu, podle kterého může být jeho zákonnost, platnost či vynutitelnost posuzována, zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení, stejně jako zákonnost, platnost a vynutitelnost tohoto ustanovení podle jiného právního řádu nebude jakkoli dotčena či omezena.

23.  Strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace této Zpracovatelské smlouvy, a to zejména v případě jednání s Úřadem na ochranu osobních údajů nebo s jinými veřejnoprávními orgány.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a nelze ji uzavřít v jiném jazyce. Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právem České republiky s vyloučením mezinárodního práva soukromého.

3. Smlouva bude uložena v elektronickém archivu Poskytovatele, přičemž Klient k ní nemá přístup.

4. V případě, že některý článek nebo ustanovení těchto VOP bude celý nebo zčásti neplatný, nevynutitelný nebo neúčinný, bude zbytek těchto VOP platit v plném rozsahu dále. Tyto VOP se řídí a budou interpretovány v souladu s právním řádem České republiky.

5. Případné spory vzniklé na základě vztahů upravených těmito VOP se smluvní strany přednostně pokusí řešit cestou smíru. V případě nenalezení smírného řešení jsou příslušné k řešení všech sporů obecné soudy České republiky dle českých právních předpisů, a to i v případech, kdy klient je fyzickou osobou s bydlištěm či právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky.

6. Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci (veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách http://www.coi.cz/informace-o-adr/) nebo prostřednictvím online platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (bližší informace zde).

7. Kontaktní údaje Poskytovatele:

a) poštovní adresa:           ADOL Monitor s.r.o.

                                            Prosecká 524/26

                                            180 00 Praha 8

b) adresa elektronické pošty: info@adol.cz

c) telefonický kontakt:         +420 775 234 382


Menu
ADOL
Přihlášení