Lhůta k podání daňového přiznání k dani z nemovitostí se blíží

Máme zde začátek nového roku a s tím je vždy spojena Daň z nemovitostí - resp. daňové přiznání, které je nutné podat do 31.1.2018. Daň z nemovitostí se platí vždy “dopředu”, tedy nyní budeme platit daň na rok 2018. Obecně lze říci, že rozhodným okamžikem pro placení daně z nemovitostí je to, zda jste k 1.1.2018 vlastnili nemovitost na území České republiky.

Nahlédneme-li přímo do Zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb., není fakt vlastnictví zcela rozhodující. Poplatníky daně mohou být i nevlastníci, například:

  • osoby nebo organizační složky státu, které mají právo s majetkem státu nakládat
  • pachtýři nebo nájemníci pozemků

Zákon dále podrobně uvádí kdo je poplatníkem daně, z čeho se daň vypočítá, jaké nemovitosti a jací poplatníci jsou od daně osvobozeni, jednotlivé sazby atd.

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání budou podávat nejen občané a firmy, kteří pořídili v roce 2017 novou nemovitost, ale také ti, jejichž nemovitost doznala zásadních změn např. v rámci přístavby, změny užívání (změna pozemku na stavební parcelu) apod. Pokud jste již jednou daňové přiznání podali, znovu jej řešit nemusíte.

Lhůta pro podání

Lhůta na podání daňového přiznání je asi většině z vás známa a jedná se o 31. leden 2018. Do té doby by mělo být daňové přiznání podáno osobně, odesláno např. datovou schránkou nebo poštou. Rozhodujícím okamžikem je v tomto případě datum na podacím razítku úřadu nebo pošty.

Ovšem co když jste koupili nemovitost v roce 2017 a převod na katastru nemovitostí proběhne až v roce 2018? POZOR: I vy musíte podat daňové přiznání, jen máte delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat daňové přiznání do konce 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

V případě dražby je lhůta stejná a je definována v §13 a) odst. 12) Zákona o dani z nemovitých věcí:

Nepřešlo-li do 31. prosince zdaňovacího období vlastnické právo k nemovité věci prodané v dražbě, je poplatník za nemovitou věc povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž:

a)  byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené v dražbě, s výjimkou veřejné dražby, vydražitelem nebo předražitelem, nebo

b) bylo vydáno vydražiteli potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci vydražené ve veřejné dražbě.

Výpočet daně

Daň z nemovitostí se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek. Výsledná výše daně je ovlivňována několika faktory.

Pozemky

U pozemků (§5) je například základ daně vypočítán jako násobek skutečné výměry v m2 a cenou za m2 stanovenou vyhláškou. Výslednou hodnotu je pak nutné vynásobit sazbou daně (§6) a koeficientem pro dané území, ve kterém se nemovitost nachází.

Stavby a jednotky

U staveb a jednotek se vychází z výměry v m2, která se následně násobí sazbou daně a také příslušným koeficientem. Sazbu u budov navíc ovlivňuje například podlaží apod.

Splatnost daně

Na úhradu daně z nemovitostí je dost času. Lhůta pro úhradu je do 31.5.2018. Do té doby od příslušného Finančního úřadu obdržíte složenku nebo zprávu do datové schránky s výměrem daně.

Od roku 2017 si můžete požádat o zaslání výměru emailem, ale o to musíte požádat Finanční úřad prostřednictvím formuláře (ke stažení zde) a to do 15.3. Případně můžete vyplnit on-line formulář na následujícím odkazu.

Pokuty

Pokuta za opožděné podání Přiznání k dani z nemovitých věcí začíná běžet až 5. den po termínu (31.1). Máte tedy pár dní navíc, ale nejpozději 5. den po tomto termínu již musí být daňové přiznání doručeno (nejen odesláno).

Pokuta za pozdní podání je 0,05% z daně za každý den prodlení, ale nesmí překročit 5% z této daně. Částku do 200,- Kč úřady odpouští. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, začíná pokuta na 500,- Kč.

Místní příslušnost

Správu daně a výběr daní z nemovitostí provádějí Krajské finanční úřady (14 krajů + Praha). Kontakt však probíhá jako dříve přes územní pracoviště v regionech (dříve okresní úřady), které přijímají daňová přiznání a fyzicky agendu vedou.

Máte-li nemovitosti ve více krajích, je nutné podat daňová přiznání zvlášť. Stejně tak to bude i s úhradou daně. Každý z 15 úřadů má vlastní číslo účtu, které najdete na internetu.

Formulář

Na tomto odkazu najdete ke stažení formulář k Dani z nemovitostí na rok 2018.

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení