Jak se chovat na fyzické dražbě

V dnešním článku vám přiblížím postup a dám pár tipů, jak se chovat na fyzické dražbě, abyste neudělali zbytečné chyby. Na základě absolvování desítek fyzických dražeb, jsem si vytvořil postup, který velice dobře funguje.

Předpokládejme, že jste si předem prověřili vybranou nemovitost, která jde do dražby a stanovili si maximální cenu, za kterou jste ochotni ji vydražit. Navíc jste počítali i s dalšími náklady jako daň z nabytí, rekonstrukce, úroky apod. (k tomu zase někdy příště).

Ráno před dražbou

Vzhledem k velkému počtu dražeb, které jsou na poslední chvíli odročovány, doporučuji ověřit ráno před dražbou telefonicky, že se dražba skutečně koná. Ušetříte si tak čas přejezdem přes půl republiky. Běžnou praxí je, že na sebe dlužník podá návrh na insolvenci nebo doplatí na poslední chvíli exekuci a exekutor musí dražbu odročit nebo zrušit. U fyzických dražeb, které jsou často zveřejněny jen na portaldrazeb.cz, se exekutoři často neobtěžují tuto informaci zveřejnit předem.

Dále je nutné si zkontrolovat, zda máte s sebou připraveny potřebné dokumenty k účasti na dražbě a peníze na složení dražební jistoty.

Cesta

Vyjeďte včas. Nezapomeňte, že registrace na dražbu začíná obvykle 30 minut předem. Není nic horšího, než když vás tlačí čas a vy stále jezdíte v ulicích a hledáte dražební místnost nebo místo na parkování. Věřte mi, zažil jsem to několikrát!

Registrace na dražbu

V dražební místnosti (nebo před) obvykle rychle najdete odpovědnou osobu, která provádí registraci na dražby. POZOR Některé společnosti v daný den draží více nemovitostí. Je tedy nutné si pohlídat, že se registrujete na tu správnou dražbu.  

Po předložení osobních dokladů, případně dalších dokumentů a složení rezervační zálohy, dostanete tzv. dražební číslo. Zároveň dostanete stvrzenku, že jste peníze složili. Tuto stvrzenku budete potřebovat, abyste své peníze dostali zpět, tak ji nezahazujte.

Podklady nutné k registraci

Doklad totožnosti

K prokázání totožnosti postačí občanský průkaz nebo pas. U cizinců případné další dokumenty typu “povolení k pobytu” apod.

Prohlášení druhého z manželů

Jdete-li na dražbu sami, ale nemovitost budete ze zákona nabývat do SJM (společného jmění manželů), měli byste mít s sebou čestné prohlášení druhého z manželů, že s dražbou souhlasí.

POZOR: Když to neuděláte, může pak exekutor zapsat do Katastru nemovitostí jen vás. Nicméně v případě rozvodu nebo vyrovnání majetku se na danou nemovitost pohlíží jako na společné jmění.

Výpis z obchodního rejstříku

Je-li dražitelem právnická osoba - tj. chcete-li, aby se v případě výhry stala vlastníkem společnost, musíte přinést také výpis z Obchodního rejstříku ne starší jak 3 měsíce.

Plná moc

Nemůže-li se dražby účastnit přímo zájemce, může jej kdokoliv zastoupit na základě plné moci (např. kamarád za kamaráda, za rodinného příslušníka apod.). Stejně tak potřebujete plnou moc pro případ, že nejste jednatelem společnosti, kterou zastupujete. Stejně tak, je-li více jednatelů ve firmě, musí dát plnou moc všichni. Nezapomeňte, že na plné moci musí být vždy ověřen podpis té osoby, která plnou moc dává!

Doklad o složení dražební jistoty

Pokud jste dražební jistotu posílali převodem na účet nebo skládali přímo na účet dražebníka v hotovosti (v bance), mějte toto potvrzení u sebe. Ušetříte si tím zbytečnou starost, že dražebník nemůže dohledat platbu mezi desítkami dalších plateb.

Znalecký posudek

Častým nešvarem fyzických dražeb je, že dražebník vůbec znalecký posudek nezveřejní na webu. Nebo jej zveřejní, ale naskenuje jen textovou část bez příloh (fotografií, map, listu vlastnictví apod.). Z tohoto důvodu je možné si před dražbou vyžádat nahlédnutí do znaleckého posudku (toho papírového) a tím rychle ověřit případné chybějící údaje.

Průběh dražby

V úvodu dražby vás nejprve licitátor (fyzická osoba provádějící dražbu), který je zástupcem dražebníka (firmy provádějící dražbu), seznámí s dražební vyhláškou. Přečte, jaké nemovitosti se draží, kdo se přihlásil jako věřitel, jaká bude vyvolávací cena, minimální příhoz, upozorní na případné vady atd.

Následně vás licitátor upozorní na to, že budete-li chtít učinit nabídku tzv. podání, musíte viditelně pozvednout dražební číslo a říci celou nabízenou částku. Obecně se nepřipouští používat výrazy typu “přidám padesát”, “deset nahoru” apod. Musíte zvednout číslo a řeknete “jeden milion pět set šedesát tisíc korun” atd.

Všichni účastníci dražby, kteří mají dražební číslo, pak mohou zvyšovat své nabídky. Licitátor někdy umožní, že se může tzv. “dorovnávat”. To znamená, že někdo nabídne určitou částku a ten druhý ho nepřehodí (nezvýší nabídku), ale jen řekne “dorovnávám”. V případě, že nikdo nenabídne více, tak se mezi těmito 2 (někdy i více) lidmi rozhodne o vítězi např. losem (hod kostkou, číslo losované z klobouku apod.).  

Pokud někdo uplatní předkupní právo (o tom někdy příště), stačí mu také jen “dorovnávat”. Budou-li totiž 2 nabídky se stejným podáním, vítězí ten komu svědčí předkupní právo...

TIP

V místnosti mohou sedět také hosté, často se přijde podívat někdo z věřitelů nebo dokonce i dlužník. Proto je dobré přijít včas a zjistit, kolik dražebních čísel bylo přiděleno a hned zjistíte, kolik máte konkurentů. Je-li přítomen i dlužník, můžete jej ihned kontaktovat.

Když licitátor v průběhu dražby uvidí, že již nikdo nepřihazuje, začíná vyzývat účastníky se slovy: “Nabídka pro pána s číslem 3 za cenu 1.500 tis. Kč poprvé”. Pak danou nabídku zopakuje “po druhé”. Ještě stále se můžete rozhodovat. Na závěr licitátor řekne: “Nebude-li učiněno vyšší podání, udělím příklep účastníkovi č. 3 za cenu ….”. Pokud ani na tuto výzvu nikdo nezareaguje, licitátor klepne kladívkem a dražba končí. Pak už nelze nic dělat.

POZOR Někteří dražebníci sníží záměrně v průběhu dražby minimální příhoz např. z 50 tis. Kč na 10 tis. Kč. Je totiž statisticky dokázáno, že za nižší příhoz se ještě někteří zájemci rozhoupají a přihodí. Právě proto je tak moc důležité určit, ještě před začátkem dražby, cenu, kterou jste ochotni nabídnout. Mnohokrát jsem viděl, jak cena takovéto nemovitosti v dražbě, po malých příhozech, vyroste i o několik set tisíc korun.

Po skončení dražby

Pokud jste dražbu nevyhráli, je potřeba si vyzvednout dražební jistotu. Vrátíte u stolečku dražební číslo, předložíte stvrzenku o složení dražební jistoty a peníze vám budou ihned vráceny. Pokud jste peníze skládali v hotovosti na účet dražebníka, musíte sdělit dražebníkovi číslo účtu, kam vám má peníze vrátit.

Pokud jste vyhráli, licitátor vás požádá o posečkání, aby vám předal protokol o provedené dražbě (usnesení o příklepu), vzal si na vás kontakt a vysvětlil vám další postup.

Takže hurá na dražby! Přeji hodně štěstí...

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení