5 nejčastějších chyb při registraci na dražbu

Jakých je 5 nejčastějších a často velmi hloupých chyb, které zmaří možnost účasti na zajímavé dražbě? Budete překvapeni, jaké malichernosti často rozhodují. V textu uvádím i ideální postup jak se registrovat na dražbu a na co si dát pozor.

 

I přesto, že je dnes více jak 90% všech dražeb elektronických (viz. minulý článek Je lepší anglická nebo holandská), jsou chyby v registraci na elektronickou a fyzickou dražbu velice obdobné. Proto upozorním na jednotlivé chyby zvlášť.

 

Lhůty a termíny

Základním dokumentem, kterým se řídíme u dražeb a aukcí (dále jen dražeb) je tzv. dražební vyhláška nebo aukční vyhláška (dále jen vyhláška). Kromě jiného jsou zde stanoveny hlavní termíny, které je nutné dodržet. Zde pak dochází k prvním chybám...

Termín složení dražební jistoty

Z náhodně vybrané dražební vyhlášky uvádím text, jakým způsobem může exekutor stanovit lhůtu pro složení jistoty:

...

Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu před zahájením dražby platbou na účet soudního exekutora vedený u XXX Bank Czech Republic, a.s., č.účtu XXXXXXXX/XXXX s variabilním symbolem 53632 a specifickým symbolem odpovídajícím rodnému číslu (u fyzických osob) nebo IČ (u právnických osob) dražitele; do poznámky je nutno uvést uživatelské jméno dražitele, pod kterým je dražitel registrován v systému elektronických dražeb na portálu www.XXXXX.cz; k zaplacené jistotě lze přihlédnout jen tehdy, bude-li nejpozději 1 den před zahájením dražebního jednání zjištěno, že došla na účet exekutora.

...

Zájemci často nechávají úhradu dražební jistoty až na poslední chvíli. Mají totiž strach, že dražba bude odročena a posílali by tak peníze zbytečně. Pak ale třeba promarní lhůtu pro složení jistoty. Nevšimnou si totiž, že podmínkou je připsání na účet např. 1, ale i 2 dny před dražbou.

Navíc u bankovních převodů dochází ke zpoždění díky trvajícímu převodu mezi různými ústavy. Je-li tedy dražba následující den v 10:00 a vy zjistíte večer, že jste nesložili peníze, máte problém. Nezachrání Vás ani expresní platba, jejíž připsání většina bank garantuje do druhého dne např. do 13:00. Jedinou variantou je složit hned ráno peníze na účet exekutora přímo na přepážce banky. (Můžete také peníze fyzicky složit u exekutora, ale ten je často v jiném městě a technicky je to velice náročné.)

U fyzických dražeb se většinou skládá dražební jistota v hotovosti přímo k rukám dražebníka před zahájením dražby. Tím se této chybě vyhnete. Pozor! Konají se však i fyzické dražby, kde se prodávají velmi drahé nemovitosti a kde se potom dražební jistota také zasílá na účet. Dokládání při registraci, že jste převedli jistotu na účet včas, probíhá výpisem z bankovního účtu. Doporučuji mít vytištěné s sebou – buď výpis nebo pouze danou transakci. Případně přinést doklad o složení peněz na přepážce banky, kde má dražebník vedený účet.

Včasná registrace

Elektronické dražby probíhají převážně na aukčních portálech, kde realizuje své dražby i několik desítek exekutorů. Každý aukční portál má svůj postup registrace, způsob ověřování dražitelů, příjem příloh apod. Také jsou zde ale exekutoři a dražební společnosti, kteří mají vlastní dražební „portál“. Tam pak probíhají dražby, jen toho daného dražebníka. Příkladem dražebního portálu zastupujícího více exekutorů jsou např. www.drazby-exekutori.cz,  příkladem vlastního dražebního systému je např. drazby.exekutorbrno.cz JUDr. Kociána.

Správný postup přihlášení na dražbu je pak následující:

-       registrace na dražebním portále

-       ověření totožnosti dražebníkem

-       přihlášení na dražbu

-       složení dražební jistoty

Podíváme-li se zpět na ukázku textu z dražební vyhlášky zjistíme, že jako VS (variabilní symbol platby) bylo dáno předem známé číslo (zde 53632). To znamená, že dražební jistotu mohu složit již v momentě registrace na dražebním portále. Někdy to ale takto jednoduché není.

Některé dražební portály Vám přidělí variabilní symbol pro složení dražební jistoty až v momentě, kdy jste na dražbu přihlášeni. Nicméně podmínkou přihlášení, je již schválená registrace na dražebním portálu.  K tomu je ale nutné se registrovat a doručit podepsané dokumenty dražebníkovi. To může zabrat i několik dní. Pokud tedy necháte vše na poslední chvíli, můžete se z dražby takto vyšachovat...

U fyzické dražby je to mnohem jednodušší. Tedy teoreticky... Zde platí rčení: „Kdo pozdě chodí, sám... !“.  Zkrátka pokud je dražba od 10:00 a registrace probíhá od 9:45, musíte přijít v tomto krátkém úseku. Je-li fyzická dražba 150 km od vašeho domu, je nutné počítat s rezervou na dopravu. Jakmile dražba začne, už je pozdě. Pak se může stát, že strávíte celý den na cestách a zbytečně.

Zmeškání dražby

Tento bod se netýká registrace jako takové. Nicméně divili byste se, kolik lidí zapomene na dražbu, na kterou se přihlásili. Je proto nutné termíny pečlivě psát do kalendářů, případně mobilů, poznámek apod.

Elektronickou dražbu dnes zvládnete z tabletů nebo mobilních zařízení, nicméně se doporučuje sedět u notebooku nebo počítače. To platí zejména z důvodu někdy odlišné funkčnosti prohlížečů a dražebního systému – hlídání času do konce příhozu apod. Přihlásit se většinou můžete až v průběhu dražby, zjistit situaci (aktuální cenu) a případně se připojit.

U fyzické dražby je tento problém způsoben nutnou fyzickou účastí na dražbě již při jejím úvodu. Pokud termín zapomenete, nemůžete operativně reagovat a dražbu stihnout...

Písařské nebo faktické chyby v dokumentech

Součástí registrace na dražební portál je vyplnění registračního formuláře viz. ukázka Registračního formuláře. Vzhled se liší portál od portálu, nicméně obsah je téměř totožný. Vždy vás potřebuje dražebník identifikovat jako osobu, získat na vás kontakty a dále musí vědět, kdo bude dražitelem. Tedy zda do dražby vstupujete jako fyzická osoba, právnická osoba, jako manželé se SJM (společné jmění manželů) apod. U dražeb exekutorských totiž platí, že kdo je uveden jako dražitel, nabude v dražbě nemovitost. U aukcí je většinou možné i po příklepu změnit osobu nabyvatele.

Často se setkávám s tím, že dražebník nepřipustí zájemce k dražbě proto, že je písařská chyba v názvu společnosti (chybějící písmeno, špatné IČ apod.). Typickým problémem je špatně vyplněná adresa. Zájemce uvede adresu korespondenční a přitom by v dokumentu měla být uvedena adresa trvalého pobytu shodná s Občanským průkazem.

Jedenkrát se mi stalo, že registrační formulář, na kterém je nutné následně ověřit podpis, byl špatně ověřen pracovnicí úřadu. Proto si vždy při ověřování podpisů kontrolujte údaje vyplněné úřednicí v ověřovacím razítku. V mém případě tam zůstalo špatné číslo OP – bylo člověka, který šel na ověřování přede mnou a pracovnice úřadu jej nepřepsala.

U fyzické dražby se tato chyba projeví ještě více. Pokud je dražba elektronická a chybu zjistíte 2-3 dny dopředu, můžete vše ještě stihnout opravit. Najde-li ovšem chybu v dokumentu dražebník pár minut před dražbou, opět je náprava téměř nemožná.

Chybějící dokumenty

Většina dražebních portálů po registraci čeká na zaslání (poštou) nebo nahrání potřebných dokumentů do jakéhosi „Profilu“. Pověřený pracovník po převzetí dokumenty zkontroluje a je-li vše v pořádku, aktivuje vám účet. Poté se již můžete přihlásit do dražby.

Typickou chybou je nedodání potřebné přílohy. U právnických osob je vyžadován i výpis z Obchodního rejstříku ne starší 3 měsíce. Někde Vám projde i starší, ale většinou ne. Chcete-li kupovat nemovitost jako manželé, měla by být přiložena i plná moc druhého z manželů. Případně je nutné registrovat oba účastníky (o tom ale až příště).

Někdy může být chybou i špatná forma dokumentu. Dodáváte-li ověřené dokumenty osobně nebo poštou, není to problém. U elektronických dokumentů je někdy vyžadována tzv. konverze do elektronické podoby. De facto úředník např. na Czech pointu dokument naskenuje, přidá elektronický podpis a vy pak tento dokument můžete použít jako oficiální...

U fyzické dražby nelze nic dělat, pokud cestujete 2 hodiny na dražbu a na místě zjistíte, že Vám chybí např. plná moc jednatele společnosti (nejste-li to vy osobně). Co horšího, zapomněli jste Občanský průkaz a nemůžete se jako osoba identifikovat. Opět stejný problém.. dražba pro vás končí!

V příštím článku popíši krok po kroku ideální postup registrace na dražbu. Ukáži jak vypadá správně vyplněný registrační formulář. Kompletně projdeme jednotlivé kroky až do zahájení dražby...

Sdílejte článek na sociálních sítích
 
 
  

Bez komentářů.

Napište komentář

Menu
ADOL
Přihlášení